Gau un Griis
Français
Allemand
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
Oui, je parle Platt !
Yo, Eich schwätze Platt !
                   

Texte actuel de Gérard Carau

De Grenz (ganz nau gesinn)

 • Mer woaren so stolz dròff,
 • datt et kään Grenz meh gewwt
 • zwéschen hiwwen ònn driwwen,
 • zwéschen lò driwwen ònn héi bei us.

 • Wai éss alles annerschd kòmm.
 • Grenzposchen stehn nòmmò Patrullje,
 • lossen neischt Freemes meh rénn :

 • kää Virus,
 • awwer aach kää Minsch meh
 • von driwwen.
 •  
 • Dòfir sénn Grenzen jò dò.
 • saat ma.
 • Wenn se nur "hygienisch" bleiwen...
Gérard Carau - 20/03/2020

Publié le 21/03/2020

En Text von Gérard CARAU

Mer werden uus grooß Welt doch noch klään krinn!

Én all Zeidóngen hann se gemeld: E wichdijer Beidraach geent de Klimawandel wär, wemma vill wénijer odder am beschden gar némmeh mém Fliejer fléijen ónn iwwerhaupt némmeh mét de Stinkpötten iwwer de Meeren schéppern gängten. Dat wär ónnnédijer Luxus ónn gäwwt nur de Ómwelt schwer belaschden.

Ónn, wat éss? Hann all die Appellen eppes genótzt? Gucken eich mò all die Reklamen aan, wo uuser Zeidóngen (der Spiejel, de Zeit, de Saabrecker Zeidóng…) jeden Dach ihre Nachrichden „beilääen“. Dò geht et émmer nur dòdrom, nur weit genuch wäsch, bés én de hénnerschden Ecken von der Welt, ze fléijen, fer pragdisch gar neischt. Demnägschd éss bestémmt Australien draan: Dò kammer de Klimawandel dann mò so richtich besichtijen, ónn zwar von ówen rónner, ausem klimatisierten Fliejer raus. De Turischden móss jò eppes geboot génn. Ónn wäm et én Australien ze heiß génn sóllt, der ka jò én de Arktis schéppern ónn zoulouen, wie et Eis schmélzt. Der Klimawandel éss voll ém Trend ónn em Kapitalismus entgeht neischt.

Wer ökologisch nò Amerika wéll, der kann et leider nét so machen wie et Gredel Thunberg, nämlich nur mém Réckewénd hinn ónn zeréck. Awwer móss ma hautzedaachs iwwerhaupt persönlich mét der Naas iwwerall dabei sénn? Mer sénn doch digitalisiert, kénnen doch mét jedem Floh én Hénnerasien schwätzen, wenn der nur e Smaatfoon hat – ónn wer óff der Welt hat haut kennt? Hätt et Gredel nét iwwer Videokonferenz mét der UNO „korrespondieren“ ónn der ganz Welt von dahemm aus de Marsch blòòsen kénnen? Stellen eich mò vor, dem Mädchen wär óff der lang Sejeltörn iwwer de gruselijen Atlantik eppes pasiert…

Mer dérfen also rouhich weider mét de Fliejern ónn de Schéffern de Ómwelt verpeschden (fer e kläänen Óffpreis). An de Autos (allään én Deitschland 55 Millionen!) kómme mer sowieso nét vorbei. Weil: Mer hann kään ÖPNV, wo wérklich fungzioniert. De béschd é Mallorca ém Hurrah, awwer wenn de kään Auto haschd ónn von Oppen nò Saalui móscht, béschde, wenn de aach nòmmoh zeréck

wéllscht, mét Bus ónn Bahn en halwen Dach ónnerwechs. Ónn dat wérklich nét fer neischt…

Dò sénn uus Nòpern, de Luxeburjer, vill weider. Die hann et feerdich braat, ihr Leit ém Lännchen koschdelos fahren ze lossen. Gudd, se hann sich dat Geld, wo dat koschd, von annerschdwo gehóll. Awwer immerhin: Se denken an ihr Bürjer…

Gérard Carau schreibt in Beckinger Moselfränkisch.

Publié le 07/01/2020

Le platt au Brésil : 2 à 3 millions de locuteurs

 Paru dans le Mag du Républicain Lorrain du 13/12/2019 (suffit de cliquer sur le lien ci-dessous)

S36C-919121612410.pdf

Publié le 20/12/2019

Moselfränkischer Kalenner 2020

Disponible dans quelques jours.

Publié le 01/11/2019

Le texte de Gérard Carau nominé

 Le Bosener Grouppe a nominé, pour novembre, le texte de Gérard Carau, notre vice-président.

Himmlich poetisches Firmament
Das Gedicht „En Zeit for de Himmel“ des saarländischen Autors Gérard Carau ist Mundarttext des Monats im November 2019, darauf hat sich das Kolloquium der Bosener Gruppe bei einer Tagung verständigt. Der Text wurde ausgewählt, so Peter Eckert, Autor und Sprecher der Gruppe, weil er als Naturgedicht in seiner Reinheit und Klarheit beispielgebend ist. 
Zur Bosener Gruppe gehören:

Über den ausgezeichneten Text schreibt die Autorin und Sprecherin der Bosener Gruppe Karin Klee:

In jedem literarischen Text steckt immer auch ein mehr oder weniger klitzekleines Stück Verfasser oder Verfasserin. In dem Gedicht „En Zeit for de Himmel“ scheint das auf den ersten Blick nicht so zu sein. Gérard Carau, den wir als hellsichtigen Skeptiker und kritischen Denker kennen, lässt hier den Himmel zu einer Person werden, deren Sichtbarwerden und Sichverändern im Lauf des Tages zum Gegenstand lyrischer Gedanken wird. Dem Autor glückt auf diese Weise eine Naturbetrachtung, die weder Fragen stellt, noch erklären oder urteilen muss. Mit ganz feinen Worten und Bildern zeigt Gérard Carau uns ein Stück Himmel, das in seiner Behutsamkeit und Sensibilität am Ende dann doch einen Hinweis auf die beobachtende und schreibende Gabe des Verfassers gibt.


En Zeit fer de Himmel

Ich maan de Himmel,

moijens,

wenn er zart

ónn wie verschaamt

ónn trónken noch von der Naat

aus em Donkeln spétzt,

mét Roseféngern dann

iwwer de Hiwweln féhrt

ónn dò e Weilchen

stehen bleiwt,

bés er sei Wólken aanzéit

mét Blòò gebléimt,

awwer dussma,

wie óngewéss noch,

ob se imm och stehn.

Gérard Carau

Publié le 24/10/2019

Catégories

Kalenner

Mendach, 18 Oktober 2021

Bild em Mond... Image du mois

Mierz - Lenzmond

Mierz - Lenzmond (mars)

Wat és loss... Evènements

Spréchwort... Dicton

"Beim Heiraten muss ma de Aen zoumachen; se ginn später von selwer op."

Spétzname... Sobriquet

Hëlsbich ( Hëlbicher Binnesen - oder Mueten)
 Hëlbicher Binnesen - oder Mueten

Fénnen us of Fratzbuch
Gehn us noo of Twitter
Ohne Wuertzeln és nii keen Baam gewasst !